martes, 16 de abril de 2019

Механика на Проявяването                   

     Механика на Проявяването. Преобразуване от Съзнание-
    Намерение в Твърда Материя. Нулев Eнергиен RеакторDespejando Enigmas28.08.2018

Звездни Семенца - 19.01.2020


Превод: Tati D

С’вар’уу от Ерра от расатa Тайгетa на Плеядите, Меcиep 45
Система: Тайгета 19 Таури Аа. Планетите клас "М" - Eрра и Teммер


Роберт:  За да се разбере видеото, се предлага да се видят видеоклиповете (да се прочетат статиите- Бел. на преводача), за “Лъжата на Земната Наука”, Биология I, II и III. След това ще дойде Биология IV. Трудно е да се изкаже всичко в едно видео и трябва да се имат предварителни познания, за да се разбере информацията в следващите клипове. В това видео, ще се обясни функционирането на Енергиен Реактор на Нулева Точка, НЕ, как е построен.

Статия на С’вар’уу

Една стационарна вълна, е модел на енергийни вибрации в дадена среда. Осцилиращата честота на нейния генериращ източник, причинява, че предварително излъчените вълни, веднъж отразени обратно към себе си, се смесват с тези, които идват директно от нея. Тази намеса се получава по такъв начин, че се генерират специфични точки, по средата, които се появяват като статични, давайки името на Стационарни Вълни. Моделът на вибрация, необходим за създаване на Стационарна Вълна в една среда, изисква много специфични фрекуенции. Тези честоти са известни като Хармонични Фрекуенции или Хармония на една Фрекуенция. Те са енергийни концентрационни точки, в перфектно равновесие в една среда.

Всяка нехармонична честота, или в инцидентните излъчващи вълни, или в отразените, създава смущение в модела на Стационарната Вълна, създавайки нерегулярна и хаотична фрекуенция, която я анулира, колапсирайки вълната. Има само една субстанция и тя съществува, като Вълна и се разпространява в цялата Вселена. Пространството, е непрекъсната и преплетена среда на споменатата вълна, която се определя, като Потенциална Енергия. Материята се формира, в Сферични Тороидални Вълни, в преплетеното пространство, следвайки предсказуеми, специфични, геометрични модели, известни като Сакрална Геометрия. Сферичните Тороидални форми, са формите на енергийна концентрация на Стационарните Вълни, известни още, като Възли. Материята се състои, от концентрация на Сферични-Тороидални-Стационарни Вълни, които образуват тези точки или Възли, следователно цялата материя, е взаимосвързана.

Тези вълни вибрират и взаимодействат помежду си, в рамките на цялата свързана среда на Потенциална Енергия. Предсказуемите математически модели, известни като Сакрална Геометрия, са тези, които определят концентрацията и позицията на Възлите или Стационарните Вълни, които на свой ред ще образуват материята. Тези математическите модели под формата на Сакрална Геометрия, са директно наложени от вниманието на едно Съзнанието и са приложени към средата, в която се разпространяват вълните, пространството, като енергийна концентрация, идваща от друга среда в по-висша ниво - Съзнание. Това е предавателят на вълната, която се разпространява през средата или Потенциалната Енергия, в цялата Вселената и той от своя страна, я оформя. Тази среда или Потенциална Енергия, е Етера. Моделите на Свещената Геометрия, които образуват Стационарните Вълни и които от своя страна водят до материята, идват от по-висшо ниво, което също се формира от друго ниво, превъзхождащо последното и така до образуването, на Цялото или Източника.

Свещената Геометрия от всяка ниво, е прогресивна и експоненциално по-сложна, включвайки цялата необходима информация за формиране на всички по-ниски нива. Вълните, които едно Съзнателно Същество създава, вибрират в тази взаимосвързана и преплетена Матрица, на Потенциалната Енергия, наречена Етер. Вашият разум, вашите сетива, вашите мисли, вашите чувства и емоции, са тези вълни и определят честотата на излъчване. Тези вълни, промените и вариациите на фрекуенцията на излъчване, са в постоянна комуникация с всички други вълни. Движението и честотата на нейните осцилации в средата, са причинени от точката на внимание, на Съзнателното Същество и ще формират пропорцията от пространството, която то ще вижда, като своя външен свят, където и да е вниманието и творческия фокус на Съзнанието, ще приеме форма.

Ако няколко енергийно излъчващи точки, т.е. ако няколко Съзнателни Същества, имат една и съща точка или фокус на своето внимание, дали ще е върху нещо, което вече съществува или върху нещо, което се формира в етапа на идеята, излъчването на вълни, ще създаде конструктивна намеса, подсилваща Точките или Възлите на Стационарните Вълни в енергийната супа, наречена Етер, ускорявайки образуването на нова материя, от кооперативното натрупване на енергия чрез един специфичен, общ модел.

По същия начин, ако няколко енергийно излъчващи точки, имат една и съща точка или фокус на вниманието си, но противни намерения или различни чувства, ще създадат разрушителна намеса между тях. Това се отнася, както за създаването на материя, така и за ситуации или събития, които не са повече от една анимирана последователност на позиции от материя, проявена от вниманието на едно или повече Съзнания. Анимацията на събития или време, е само Честота, излъчвана от едно Съзнание в Етерното поле. Точката на внимание или точката на фокусиране на Съзнателното Същество, е резултат от общуването между всички вълни в средата или Eтера. Те могат дойдат от същото Съзнание, под формата на отражение или могат да дойдат, от друго Същество или Същества със Cъзнание, вътре или извън същото екзистенциално ниво. Ще образуват сложни модели на енергийна концентрация - модели на Възли от Стационарни Вълни, дали под формата на конструктивна намеса или под формата на разрушителна намеса. Тези енергийни модели са това, което Съществата със Съзнание, в рамките на споделената среда, ще възприемат като външен свят.

Взаимодействието между вълните в средата, променя тяхната фрекуенция, също така създава нови вълни, затова фокусът или точката на внимание, на индивидуалното или колективното съзнание, е центърът на привличане, където се създава концентрация на енергия или Възел на Стационарна Вълна. Тази концентрация на енергия или възел в средата, наречена Eтер, е същата като една субатомна частица, която следвайки моделите, установени от точките на внимание на излъчващото Съзнание, ще формира постепенно, по-сложни енергийни структури. Първо субатомни частици, след това атоми, които ще образуват сложни молекули които на свой ред, ще образуват елементи, вещества и структури на материята, включително ДНК. Всичко това, следвайки математическите модели на Свещенната Геометрия, под формата на хармоник на последователност, наложени от динамиката на взаимодействието между вълните и тяхната честота в средата или Етера, излъчван от точките на внимание или фокус на едно Съзнание. Цялата материя, както и нейната последователност, анимирана от едно Съзнание, се основава на нейната примитивна енергийна структура от Свещената Геометрия. Това е така, защото е единственият начин, по който материята може да се формира, тъй като е необходима хармонична, математически перфектна честота, която да бъде в състояние да издържи Възлите или енергийните точки на Стационарните Вълни, в средата на потенциалната енергия, наречена Етер.

Всяка Честота, извън Хармониците на Свещената Геометрия, би разрушила тази Стационарна Вълна, разтваряйки Възела и с него материята. Всичко, което едно Същество със Съзнание живее, преживява, чувства, мисли, казва и прави, се преживява от цялата преплетена и взаимосвързана среда от Потенциална Енергия, наречена Етер, който формира Вселената. Мислите му, създават промяна в честотата, движението и обема на вълните, които то излъчва, чувствата му създават промяна в хармониката на честотата, която излъчва, променяйки с това нейната математическо-енергийна структура.

Честотата на изходящата вълна, която излъчва Съзнателното Същество, е форма на комуникация с полето или средата, в която се намира. Това което излъчва в Изходящата Вълна, определя каква комуникация, ще получи във Входящата Вълна. Всеки индивид със Съзнание, определя и контролира същността на комуникацията, която предава и получава, чрез собствената си динамика на личния информационен поток, движейки по желание своята точка на внимание, честота на мисълта, идеи и чувства. Цялата информация във взаимосвързаната и преплетена среда се споделя и засяга всички нейни части в средата, като се използват фрекуенции на енергийни вълни, които си намесват една с друга, винаги съблюдавайки математически структури на Свещената Геометрия.

Това е дефиницията на Цялото, това е Единното Поле, Източникът или съвместното обединение, на всички Съзнания заедно. Това е самата Вселена, това е дефиницията на всяко малко създание със Съзнание. Едно Същество със Съзнание, е Възел или енергийна точка на Стационарна Вълна и в същото време, е холографски фрагмент от Цялото и тоталното Цяло, едновременно. Всяко Същество със Съзнание, е самата Вселена.

Вихровата математиката, съдържа всички формули, които контролират, както Механиката на Проявлението, така и специфичните или хармонични честоти на фрекуенцията, която контролира всичко. Математиката и енергийният поток, който образува структура от Тороидален поток, е основата за образуването на материята и също е ключът, към енергията на Нулевата Точка и също е свързана с Числовият Ред на Фибоначи. Тук, не е необходимо да навлизаме в подробности, защото всичко това, е лесно да се намери онлайн.

Цялата математика от Тороидален Поток, се основава на този ключов принцип, който е връзката и последователността на Y между числата 1, 2, 4, 8, 7, 5 и 3, 6, 9.
Връзката между тези числа, е както следва:

Всяко образуване на материя, като по-ясен пример, е като това на клетъчното делене, подчинява се на удвояващи се модели

1 х 2 = 2; 2 х 2 = 4; 4 x 2 = 8

В този модел на Свещенна Геометрия, който е основата на Тороид, числата се удвояват по този начин:

1 x 2 = 2; 2 х 2 = 4; 4 х 2 = 8; 8 х 2 = 16, където 1 + 6 = 7

Сега 7 х 2 = 14 и 1 + 4 = 5; 5 x 2 = 10 и 1 + 0 = 1, следвайки отново и отново същия математически енергиен поток от 1, 2, 4, 8, 7, 5. Това е основният модел или моторът на Тороид, в неговия основен вид.

Числата 1, 2, 4, 8, 7, 5 представляват материалната страна и 3, 6, 9 етерната страна, тъй като се подчиняват на друга свързана последователност, която е:

1 + 2 = 3; 2 + 4 = 6; 4 + 8 = 12 и 1 + 2 = 3; 8 + 7 = 15 и 1 + 5 = 6;
7 + 5 = 12 и 1 + 2 = 3; 5 + 1 = 6

-Както виждате, резултатите винаги се редуват между 3 и 6 и по тази причина:

3 x 2 = 6; 6 х 2 = 12 и 1 + 2 = 3; 12 х 2 = 24 и 2 + 4 = 6;
24 х 2 = 48 и 4 + 8 = 12 и 1 + 2 = 3; 48 х 2 = 96 и 9 + 6 = 15 и 1 + 5 = 6

И така до безкрайност, винаги въртейки резултата между 3 и 6.

-Този алтернативен ефект, също води до инверсия/промяна на електромагнитната полярност, в динамиката на тороидалния енергиен поток. В случая на числото 9, е резултата от сумата между 3 и 6 или 6 и 3, и това се подчинява на своя собствената последователност, която е едновременно изолирана и вездесъща.

9 x 2 = 18 и 1 + 8 = 9; 18 x 2 = 36 и 3 + 6 = 9; 36 x 2 = 72 и 7 + 2 = 9;
72 x 2 = 144 и 1 + 4 + 4 = 9

-И така до безкрайност, винаги със същия резултат, който е, числото 9
9 x 1 = 9; 9 x 2 = 18 и 1 + 8 = 9; 9 x 3 = 27 и 2 + 7 = 9;
9 x 4 = 36 и 3 + 6 = 9; 9 x 5 = 45 и 4 + 5 = 9

Винаги един и същ резултат - 9.

Тук забележете, наличието на числата 72 и 144, които винаги се използват в Тайните Общества, за изброяване броя на избраните или специалните хора. Много пъти за извършване на работа, в съответствие с фразата “Да се спаси света”, така 72, както и 144 или 144.000, винаги събират 9, което е числото, символизиращо Цялото или Източника. Силното му езотерично съдържание, е очевидно. Връзката между 3; 6 и 9 образува триединство, където 3 и 6 са противоположни, а девет, е комбинация от двете, в едно цяло. Имайте впредвид, че не казвам, че това е баланс, защото не е, това е сумата на двете като цяло.

9 също символизира Просветлението, което е способността да се надхвърли двойствеността. Общата връзка, между числата 1; 2; 4; 8; 7; 5, винаги ще събере 9, като 1 + 2 + 4 + 8 + 7 + 5 = 27 и 2 + 7 = 9, като основен пример.


На това изображение можем да видим, как енергийният поток вътре в тороида, причинява деполяризация в етерната страна между полюсите 3 и 6.

Всеки път, енергийния поток 1, 2, 4, 8, 7, 5, когато се върти между различните трани и променяйки полярността с това, едната полярност е доминирана от 1, 2, 4, а другата от 8, 7, 5. В центъра или 0, се получава освобождаване на енергия или деполяризация на енергия, откъдето идва и името Енергия на Нулевата Точка. Центърът (в жълто) е Нулевата Точка. Цялото творение на материята, се основава на този математически принцип от Свещената Геометрия, от субатомната частица, до цяла Галактика, се формират на базата на този принцип.

Клетъчното делене, също се подчинява на същия математически модел на:
1 х 2 = 2; 2 х 2 = 4; 4 x 2 = 8.

Възползвам се също и да обясня, че теорията за плоската Земя, няма никакъв смисъл, защото ако абсолютно всичко, което е известно като материя, се основава на тороидалната математика, как тогава, се е създала Земята, ако плоска, защо би било различно? Както всичко останало, Земята е Tороид, като всяка друга планета и има отвори в полюсите, като всеки друг тороид, не е напълно куха, но има големи вътрешни кухини, най-вече в съответствие с нейния първоначален енергиен поток. Земята, просто не може да бъде плоска. Гледам на тази идея, като правителствено налагане, манипулация, за да се създаде объркване сред хората, които започват да поставят под въпрос това, което диктува статуквото. Също смятам, че е стратегия за дискредитиране на съществуването на извънземни, защото ако Земята е плоска, следователно няма други планети и се отнасят само до феномена НЛО, като междуизмерен. Цялата материя, с големи и малки форми, се образува с динамиката и математика на Свещената Геометрия на Тороида, така че, теорията (Плоска Земя), е напълно безсмислена.


На снимката, мястото на освобождаване на енергия, е центъра или точка 0, причинен от деполяризация между полето 1, 2, 4, 8, 7, 5 и полето 3 и 6, правейки всичко това да подсилва горната точка или 9, което е Възелът на статичната вълна, създадена от енергийната динамика по-долу и се добавя към други тороиди или енергийни двигатели, за да създаде сложни структури, следвайки хармонична честота на Свещената Геометрия, продукт на точката на внимание на едно Съзнание. Тороидите се добавят, образувайки по-сложни структури, като така наречената "Цвете на Живота", винаги следвайки същия модел.Циклите, с които енергията циркулира в схемите 1, 2, 4, 8, 7, 5, са ​​нейна честота и се измерва в херца (Hz). Средното количество на обороти в Hz, в тороидалните системи, които съставят материята на всяко ниво дори и космологично, също се познава като Резонанса Шуман, когато става въпрос за определена планета и е специфична за всяко небесно тяло или позиция във Вселената.

Скоростта или честотата на цикли в Hz на материята, е което определя една Плътност или екзистенциално ниво. Колкото по-висока, е енергийна фрекуенция в Hz, толкова по-висока, е екзистенциалната Плътност и както описах по-горе, е силно свързана, със Съзнанието, което я генерира. Въпреки, че може да се мисли, че това се явява само колективно, особено от планетарна гледна точка, но това не е вярно, тъй като това се случва, както колективно - като сумата или средната стойност на всички присъстващи Съзнания, така и индивидуално, тъй като всяко същество със Съзнание, използвайки собствената си точка на внимание или фокус, филтрира, създава и блокира всички честоти, които не са в обхвата на неговото внимание, създавайки по този начин една реалност, за паралелна, лична и собствена Вселена.

Цялата информация и принципите на Нулевата Енергия или Свободна Енергия, вече са на Земята още от времето на Никола Тесла и единственото, което не позволява свободното ѝ използване от цялото население, е наличието на много негативни същества, които искат да продължат да го експлоатират. За да могат хората, да имат свободна енергия, е необходимо отстраняването на тези негативни същества - Корпоративния Кабал Илюминати от планетарния контрол, които просто са монополизирали технологиите и са елиминирали независимите учени, заедно с всички техни трудове, в момента, в който се самоизявят. Това, не е нещо ново за вас и това, което описвам по-горе, е само как функционира Нулевата Енергия, в общи линии.

Накратко: "Енергийна структура, с правилната геометрия-математика, ще доведе до енергийна деполяризация от към етерната страна, освобождавайки голямо количество свободна енергия." Съществува електрически заряд откъм страната, която се възприема като физическа и друг, откъм етерната страна. Когато полярностите и техните заряди имат противоположни полюси, в рамките на специфична геометрия се осъществява разряда, в противен случай не се произвежда, тъй като няма смисъл от деполяризация. Това например е, като птица стояща на един високоволтов кабел, но тъй като няма точка на деполяризация, нищо не ѝ се случва, но ако по някакъв начин докосне другия кабел или направи земя, тогава ще се електрокутира. Не възприемате и не достигате до енергията на Нулевата Точка, защото всичко, възприемате и всичко, което манипулирате, се намира само от едната страна или полюс.

Когато тази технология се усъвършенства, може да се изгради ултраефективен реактор, осигуряващ изобилна енергия, която никога няма да свърши. Може да се предаде специфичната честота на деполяризация от етерната страна или 3, 6, 9 без кабели, на огромни разстояния и устройство, оборудвано с приемник, с точната фрекуенция проектирана предварително, ще предизвика вътрешна деполяризация в устройството, създавайки по този начин свободна енергия, предавана без кабели по напълно чист начин, която може да се използва за нейните функции по неограничен начин и тъй като предаването на високото напрежение, е от нематериалната страна, не представлява никаква опасност за живота.

На практика, във всички напреднали цивилизации се използва тази енергийна трансмисия, където системите, като осветление, вътрешни функции на сгради, индустрии и планетен транспорт, работят с тази технология на неограничена енергия. В моята цивилизация, почти всичко се прави по въздуха, с технология за манипулация и отмяна на гравитацията, за която ще говоря по-късно. Въпреки това, все още използваме колесни превозни средства за къси разстояния, защото нямаме пътна мрежа, само влакове от типа МАГЛЕВ (магнитна левитация) или електромагнитни левитационни влакове (без колела). Малките колесни превозни средства за къси разстояния, имат магнитни оси, които намаляват триенето и работят с неограничена електрическа енергия, взета от въздуха, както вече описахме.

На Земята ви казват, че петролът е невъзобновяемо изкопаемо гориво от органичен произход, това е голяма лъжа. Петролът е минерал, генериран от сложни химични, термомеханични взаимодействия в земната кора на планетата. Той е самовъзстановяващ се. Петролен кладенец може да се изсуши, за да се напълни отново, ако се остави за период от време, което ще зависи от различни фактори, но рядко надхвърля няколко години. Петролът не е оскъден, това е просто още един трик, за експлоатиране на населението. Атомната енергия е силно токсична, нейните йонизиращи ефекти, засягат няколко екзистенциални нива, да не споменавам бомбите. Вредните ефекти, са от най-лошите, които се познават и рискът-разходи просто не е приемлив. Не са безопасни и всички, дори в перфектни условия на работа, излъчват голямо количество изключително вредни, радиоактивни изотопи, консумират огромно количество вода и разходите са изключително високи. Като че ли това не е достатъчно, повечето йонизиращи ядрени централи, консумират повече енергия, както електрическа, така и тотална, отколкото произвеждат. Това се случва на периоди, като се въртят между тях.

Причината за съществуването на атомните електроцентрали, въпреки всичките им недостатъци, не е производството на електрическа енергия, а същия йонизиращ ефект, това с цел тераформиране на планетата, за да бъде в съответствие с нуждите на негативните. Йонизиращата радиация, влияе на циклите в Hz на материята, като понижава честотата ѝ и по този начин намалява общата фрекуенция на планетата, като я задържа в 3D. Производството на електроенергия, е просто извинение за инсталиране на тераформиращи съоръжения. Инцидентите в ядрените централи на Тримилния остров (Three Mile Island) Харисбyрг, Чернобил и Фукушима измежду други, бяха причинени с цел изсипване на радиоактивни изотопи, за да засегнат Земята и нейното население. Ядрените централи, са разположени на стратегически точки по света, върху Лей линиите и енергийни точки. Атомните централи, също се използват и за производството на ядрен материал за промишлеността и конкретно оръжейната, не само за производството на бомби. Повечето от произвеждащите се в днешно време, са малки от класа наречен “Тактика”, в опозиция на класа “Стратегия”, като пример за това са междуконтиненталните балистични ракети и/или ICBM (Inter-Continental Ballistic Missil). Ядреният материал се използва и за производството на кинетични боеприпаси.


Енергия от Антиматерия

Също така се говори за други форми на енергия, като сливането на материя и антиматерия. Казва се, че елемента, наречен UUP 115, известен като Московий или Ununpentium е горивото на НЛО. Московият (наричан преди това Unumpentium, Uup или Ununpentio, наричан още Merchelio или Merchel със символ Me), е синтетичен елемент на периодичната таблица, чийто символ е Mc, а атомният му номер е 115 - Wikipedia.

Вярно е, че Кабала и негативните, експериментират с това вещество, но повечето от напредналите звездни раси, ако не и всички, не го използват. Това, което използват, са кварцови кристални реактори, които не са нищо повече, от огромни машини, за етерна деполяризация - реактори с Нулева Енергия. Тези реактори произвеждат обилна енергия, в количества, които далеч надвишават това, което може да се консумира, нуждаят се от минимална поддръжка и никога не трябва да се презареждат, освен, че са напълно безопасни и чисти.

Мога да опиша тези реактори, като голяма сфера от Титан, пълна със супер-ефективни, термоелектрични клетки, с няколко концентрични тороиди един в друг, образувани от около два милиона кварцови микро-кристала, които се въртят в гравитационно поле, контролирано от компютър и във вакуум. Тези кварцови микро-кристали са оформени като Teтраедри или перфектни Meркаба, които сами по себе си енергийно, са тороиди и поддържат постоянна вибрационна честота. Компютърът, може да контролира индивидуалната позиция на всеки от тях и да ги манипулира със специфични хармонични честоти, които се определят от тяхната геометрична позиция в тороида на реактора.

Тези специфични честоти, също могат да се погледнат като музика. Концентричните тороиди, поставени един в друг, като лукови слоеве, създават огромно магнитно поле, което максимизира ефекта на етерната деполяризация. Тези кварцови тороиди, буквално се запалват, като малки слънца, произвеждайки цялата енергия, от която може да се нуждае един голям космически кораб. Тези слънца, са напълно стабилни и тяхната енергия е променлива, когато се промени хармониката на енергията, която ги контролира, използвайки манипулиране на гравитационно поле, контролирано от компютъра. Дори тези напреднали реактори на Нулева Енергия, използват точно същия принцип на връзката и взаимодействието между числата 1,2,4,8,7,5 и 3,6,9, които описах по-горе, само че, достигайки съвършенството. В много сайтове на Новата Ера се казва, че корабите от Плядите, работят с кварцова енергия - както може да видите в предишното описание и това е частично вярно.

Скалата на Николай Карда Софт - 1964, е система или метод за измерване на еволюционната скала на една цивилизация, основана единствено на способността ѝ, да се възползва от енергията, която я заобикаля. Земята е цивилизация от клас 0, със стойност от 0.73 по тази скала. Скалата се състои от три нива:

Цивилизационен клас 1 - Тази, която е успяла да експлоатира цялата налична енергия на своята планета.

Цивилизационен клас 2 - Тази, която може да се възползва и експлоатира цялата енергия на своята звезда.

Цивилизационен клас 3 - Тази, която може да експлоатира цялата енергия на своята Галактика.

Моят коментар е, че тази скала няма никакъв смисъл, отново е пример за редукционистичен и детерминистичен материализъм, който само отразява империалистичния манталитет на човешките учени. Не е нужно да се владее цялата енергия на една планета, още по-малко на едно Слънце или Галактика.

Моята цивилизация, както и много други, само използва енергията, необходима за нейното функциониране и развитие, без инвазивни цели и цялата енергия, с малки изключения, се основава на Нулевата Точка на деполяризация, следователно по-голямата част от позитивните цивилизации, ще отпаднат от тази скала. Не е нужно да се възползваме от цялата енергия на нашите планети, още по-малко на нашите слънца или Галактики. Също така, духовното и морално развитие, отдалечава позитивните цивилизации от всякакви империалистични инвазивни нужди.

За мега структурата, открита около звездата KIC 8462852 (KIC 8462852 - звезда, разположена между съзвездията Cygnus-Лебед и Lyra-Лира, приблизително на 454 парсека от Земята. През септември 2015 г., няколко астрономи публикуват статия, в която анализират странните колебания на светлината, идващи от звездата-Уикипедия). В медиите се казва, че споменатата звезда има огромна структура, която, имайки впредвид солидната геометрична форма, само може да е била създадена изкуствено, от много напреднала извънземна цивилизация и евентуално с цел, използване енергията на нейното слънцето.

Това, което е около звезда KIC 8462852, е голямо количество камъни, които в някакъв момент от миналото, са формирали голяма скалиста планета. Въртят се около това слънце много затворено, но в равновесие с него, толкова близо в рамките на магнитното му поле или магнитосферата на звездата, че както описах по-горе, образуват формата на енергиен тороид. Тъй като тороидите, се подчиняват на специфични математически модели и тяхната структура е авто-завършваща, единственото, което се случва тук, е, че скалите, които образуват структурата, следват или се приспособяват според гравитационната енергийна схема на магнитосферата на това слънце. Това е просто явление или естествена структура, купчина камъни. Има много звезди и планети, които представят това явление, не само тази.

Никоя напреднала цивилизация се нуждае, да източва или да използва енергията на едно слънце по този начин, защото имат всичко, което им е необходимо, чрез етерична деполяризация или Нулева Точка. Цялата технология за свободна енергия, вече се намира на Земята, просто трябва да се освободи.
                                                                                                      С’вар’уу от Ерра


Резюме на Роберт

Здравейте отново, всички основни концепции на Тороидите на Тесла са в интернет. Ако сте ги видели, всички те се нуждаят от външна енергия и работят наполовина. Случва се нещо просто, на което не се е обърнало внимание, нуждаете се от още по-голямо напрежение и по-добри свръхпроводящи материали, които да издържат на много високи температури, над 3.000 градуса по Целзий. След като, тези препятствия бъдат преодолени, реакторът ще бъде самоподдържащ се. Ключът, по-високо напрежение и по-висок ампераж - говоря за тераволти, е прост. Това е нещо, което работи добре, само след определено количество енергия, под която съществува същият принцип, но по неефективен начин.

Даваме ключове, които сме пропуснали в статията. При по-високо напрежение-ампераж, по-голяма ефективност, докато постигнем 100% самоподдържаща се ефективност. Бобините на Тесла, направени от мед, са едно начало, да, същият тороидален принцип, но медта издържа само определено количество напрежение, или ще се стопи и не е свръхпроводима, което причинява голяма загуба от вътрешното електрическо триене. Същата тороидална бобина, направена от свръхпроводящ материал и по-високо напрежение-ампераж, ще дадат изненадващи резултати. Колкото е по-малко, електрическото съпротивление на материала, толкова по-голяма е ефективността. Знам, че свръхпроводящите материали са трудни за обработка, още повече от общата публика.

Златото е материал, който би послужил за заместване на медта, но отново е оскъден. Реалното решение, е да се използват нови материали, които нямате там, така навлизаме в металургията. Свръхпроводящите материали на стайна температура, са ключът за свръхпроводящата сплав на стайна температура, устойчивост на топлина и стопяване или създаване на сплавта с фрактална молекулна структура, като кварцови кристали. Ако имаш хаотична молекулярна структура, както се случва с медта, ще имаш силно вътрешно триене. Подреждайки молекулите на метала, тези медни тороиди могат да направят много неща, но имат ограничена ефективност, затова не напредват от тази точка. По-горе казаното, обяснява защо. Липсва им етерната част, това е и причината, поради която не успявате да създадете електромагнитни плазмени двигатели, които да са ефективни, това е същият проблем. Нуждаят се от повече енергия в тях и разбира се, повече енергия - повече топлина и затова се нуждаете от по-добри материали и тук е мястото, където вече не мога да споделя повече, но ще кажа още нещо. Не може да се постигне метална свръхпроводяща фрактална сплав, без да изпълните процедурата в       гравитация 0.

Намерението е да се разпространи, какво може да се направи, не да ви се предоставят пълните планове, за да се направи.

Завършваме тази програма, знам, че темата е много по-обширна, но както казахме в началото, обясняваме само, как работи реакторът, а не двигателят на нулева енергия.

Ако ви е било интересно, можете да го споделите в социалните си мрежи. Някой ще го постигне, някой ще разбере, какво се споделя тук днес, но с ограниченията в тяхната ефективност, както вече казахме. И не забравяйте, че трябва да се събудим за истината и че зад цивилизацията, стои нечовешки разум, който я ръководи и експлоатира.

Превод: Tati D


                             

1 comentario:

  1. Здравейте!
    Вижте филмът Thrive и по-точно идеята за торуса и приложението му в свободната енергия! https://www.youtube.com/watch?v=KuuWuYJf3Og&feature=youtu.be&t=2105

    ResponderEliminar